יום ראשון, 27 במאי 2018

הגדרת בעל שליטה בעמותה - הבהרת הפיקוח על הבנקים

לאור מספר פניות שקיבלתי בתקופה האחרונה, אני מצרף בזאת את הודעת בנק ישראל - הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי מיום 20.7.2017 בדבר הגדרת בעל השליטה בעמותה.

נא לשים לב כי לאור השינוי בהגדרת "בעל שליטה" בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000, לא יכול להיות תאגיד נטול בעל שליטה. ולכן בעמותות, אם אין בעל שליטה, יחשב בעל שליטה יושב ראש הועד המנהל (דירקטוריון בחל"צ); מנכ"ל הארגון, ואם אין כאלה, נושא משרה שיש לו שליטה אפקטיבית בארגון.

הפיקוח על הבנקים אסר על תאגידים בנקאיים לקבל הצהרות כי אין בעל שליטה בעמותות - ומחייב אותם לדווח על יחיד בעל שליטה.

לתשומת ליבכם.

ההודעה במלואה בלינק המצורף:

הודעת הפיקוח על הבנקים