יום ראשון, 2 בספטמבר 2018

מהפכה מקוונת בדרך הגשת הדוחות השנתיים לרשם העמותות/חל"צ

רשם העמותות פרסם טיוטות כללים לשיתוף ציבור בדבר הגשת דוחות שנתיים ובקשה לרישום עמותה/חל"צ בדרך מקוונת. הכללים מיועדים להכנס לתוקף במהלך מרץ 2019. משמעותם תהיה באפשרות העמותה, או של מייצגיה (רוא"ח ועו"ד) להגיש בשמה את הדוחות השנתיים באמצעות כרטיס חכם. 

להבנתי, כללים אלה מהווים מהפכה מקוונת שכן הם מאפשרים לעמותות להגיש את המסמכים מיד לאחר חתימתם ומבלי שידרשו שוב לשלוח את המסמכים באמצעות דואר או להגיע למשרדי משרד המשפטים כדי להגישם.

רצ"ב הפניה לכללים כפורסמו כטיוטות להערות הציבור

לאחר שעיינתי בכללים היתה לי רק הערה אחת שנגעה לס' 5(1) לשני הכללים. סעיפים אלה מגדירים כלפי עמותה וכלפי חברה לתועלת הציבור תנאי לפיו עורך דין, רואה חשבון ומנכ"ל עמותה/חל"צ המזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית, רשאי להגיש העתק סרוק של דיווחים ובתנאי שפרטיו מעודכנים כבעל תפקיד כאמור אצל הרשם לפני ההגשה המקוונת.

התקנות אינן כוללות הגדרה של אופן ההודעה שמבצעת העמותה אודות המורשים לדווח מטעמה.

הפרוצדורה המקבילה בדיווח על חברות כולל הגשת בקשה לעדכון "מורשה לדווח".

עניין זה מקבל משנה תוקף בכל הנוגע לעורך דין, שאיננו מוגדר כבעל תפקיד בחוק או בתקנות, אולם אין חולק כי מהרגע שהעמותה מסמיכה את העורך דין כבא כוחה, הוא יכול לבצע את ההגשה – בדיוק כפי שנעשה במקרה של חברה.

לאור זאת, אני מציע לפרט את דרך הגשת הבקשה לרישום עורך הדין, רואה החשבון או המנכ"ל כמורשים לדווח מטעם העמותה/החל"צ.

בברכת שנה טובה לכל קוראי.

נוי