יום שלישי, 8 בספטמבר 2020

הודעת רשות התאגידים - דחיית חובת ביצוע תכנית ליקויים בשל גרעון

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, מפרסמת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים הנחיות מעודכנות לשם הקלה על ציבור העמותות והחברות לתועלת הציבור. 

הודעה זו מתייחסת אל עמותות, אך היא חלה באותה מידה לגבי חברות לתועלת הציבור. 

לאור המצב במשק בכלל, ובמגזר העמותות בפרט, עמותות לא יחויבו בביצוע תכניות לתיקון ליקויים (תל"ל) בשל גרעון וזאת עד להודעה חדשה. 

הוראה זו, יש בה כדי להקל על עמותות, תוך הפחתת הנטל הרגולטורי, ותוך שיתאפשר להן להשקיע משאבים באופן פנימי, לשם התמודדות עם תקופה קשה זו.

לצד זאת, וכשיקוף לתפיסה כי עמותות הינן גופים ציבוריים בעלי חובת שקיפות מוגברת, אישורי ניהול תקין שיוענקו לעמותות הנמצאות בגרעון מהותי, למשל כאשר הגרעון עולה על 50% ממחזור העמותה, יכללו הערה על אודות הגרעון בו מצויה העמותה. 

עמותות הסבורות שלמרות הגירעון המשמעותי בו הן מצויות ישנן נסיבות בגינן אין מקום לציין על גבי האישור הניתן להן כי הן בגרעון, מוזמנות לצרף פניה אל הרשם בעניין זה, במסגרת בקשתן לאישור ניהול תקין, תוך צירוף אסמכתאות תומכות. 

יובהר כי במקרים המתאימים, בהם נמצא כי מצבה הכלכלי של העמותה הינו כה חמור, עד כדי חשש לקריסה כלכלית של העמותה (למשל, כאשר חוות דעתו של הרו"ח המבקר, הנלווית לדוח הכספי של העמותה, כוללת "אזהרת עסק חי"), ישקול הרשם חיוב בביצוע תכנית לתיקון ליקויים או אמצעים אחרים.

כמו כן יובהר כי האמור לעיל חל גם לגבי עמותות אשר חתמו זה מכבר על תכנית לתיקון ליקויים – גרעון, וכל עוד הנחיה זו בתוקף הן אינן מחויבות לעמוד בהוראות התוכנית, אלא אם יקבלו הודעה ספציפית אחרת מאת הרשם. 

בנוסף, חיוב עמותה בתוכנית לצמצום עודפים, יתבצע ככלל במקרים בהם שיעור העודפים שנצברו על ידי העמותה עולה על 300% ממחזור העמותה. 

יודגש כי לרשם שיקול דעת רחב בכל הנוגע ליישום הנחיה זו, ובין היתר, במקרים חריגים המצדיקים זאת, לפעול באופן שונה מהמפורט במסמך זה.

קישור להודעה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה